Hoppa till innehållet

Vad innebär samhällsviktig verksamhet?

Svar:

Till samhällsviktiga verksamheter räknas:

1. Energiförsörjning

a. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel.

b. produktion och distribution av el.

c. produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

d. produktion, lagring och distribution av energigas.

 

2. Finansiella tjänster

a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

 

3. Handel och industri

a. handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning.

b. handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.

 

4. Hälso- och sjukvård samt omsorg

a. all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor.

b. hantering av avlidna och begravningar.

c. djurhälsovård för tjänstedjur.

 

5. Information och kommunikation

a. infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

b. framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation.

c. posttjänster.

 

6. Kommunalteknisk försörjning

a. produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten.

b. avledning och rening av avloppsvatten.

c. insamling och hantering av avfall.

d. väghållning.

 

7. Livsmedel

a. primärproduktion av livsmedel och foder.

b. berednings- och förädlingsindustri.

c. kontroll av livsmedelsproduktion.

d. produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

 

8. Militärt försvar

a. verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.

 

9. Offentlig förvaltning

a. riksdag och regering.

b. Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen.

c. bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar.

d. myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §, e. regionernas förvaltning.

f. kommunernas förvaltning.

g. statlig ekonomihantering.

h. barnomsorg och utbildning inom skolväsendet.

 

10. Skydd och säkerhet

a. rättsväsendet.

b. Migrationsverkets förvar.

c. statlig och kommunal räddningstjänst.

d. bevakningstjänster.

e. värdetransporter.

f. tull och gränsbevakning.

g. alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.

 

11. Socialförsäkringar

a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar.

 

12. Transporter

a. person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen