Hoppa till innehållet

Personuppgiftspolicy

Nedan beskrivs hur Doktor24 Healthcare AB, org nr 556225-6346 (”Doktor24” eller ”vi”) behandlar dina personuppgifter. Om det behövs kan ytterligare information lämnas vid användande av Doktor24 olika tjänster. Doktor24:s verksamhet lyder under s k hälso- och sjukvårdssekretess och behandlar alltid dina personuppgifter med högsta konfidentialitet.

 

Allmänt om Doktor24:s roll som vårdgivare

Idag finns tre huvudsakliga sätt för dig att komma i kontakt med Doktor24.

 1. Dels genom direktkontakt på Doktor24:s hemsida;
 2. dels då samarbetspartner med Doktor24 (vårdcentraler eller andra vårdgivare samt försäkringsbolag) hänvisar dig till Doktor24;
 3. dels då din vårdgivare använder sig av Doktor24:s IT-plattform.

 

Personuppgiftsansvarig

Doktor24 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som Doktor24 behandlar om dig då Doktor24 är vårdgivare (typfall i-ii) ovan). Se nedan för kontaktuppgifter till Doktor24.

Då Doktor24 inte är vårdgivare är Doktor24 personuppgiftsbiträde för de personuppgifter Doktor24 erhåller från vårdgivare (typfall iii) ovan). Doktor24 behandlar då dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vårdgivarens instruktioner.

Insamling av personuppgifter från dig 

De personuppgifter Doktor24 behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du registrerar dig på Doktor24:s webbplats doktor24.se eller i applikationen Doktor24 eller ianspråktar den vård som erbjuds (”Tjänsterna”); vid ingående av avtal eller vid efterföljande kontakter med Doktor24 samt vid användande av Tjänsterna. Vid användandet av Tjänsterna inhämtas även information i form av ljud, bild och chatthistorik. Detta insamlande är nödvändigt för att Doktor24 ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.

Doktor24 behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP- och MAC-adresser och cookies samt inloggningsuppgifter, hänvisningstrafik, domännamn, tidpunkt eller motsvarande som lämnas av dig som webbplatsbesökare.

Insamling av personuppgifter från annan

Om du hänvisats till Doktor24 av försäkringsbolag eller annan tredje part samlar Doktor24 från denne in dina personuppgifter i form av namn, personnummer, kontaktuppgifter eventuellt skadenummer och en kortare redogörelse av vad kontakten avser.

Vid identifiering med hjälp av BankID samlar Doktor24 in ditt namn och information om identifieringen via Finansiell ID Teknik BID AB, 556630-4928.

Doktor24 inhämtar också personuppgifter, inklusive uppgifter om din hälsa, från vårdgivare som du samtyckt till ska lämna ut information om dig i form av journalhandlingar såsom läkarintyg, läkemedelsinstruktioner, föreskrivna läkemedel, träningsprogram och provtagningsbesked alternativt sådan vårdgivare med vilken Doktor24 samarbetar och/eller som lämnat Doktor24 uppdrag att tillhandahålla vårdtjänster.

Därutöver inhämtar Doktor24 information löpande från allmänt tillgängliga källor för uppdatering av din kontaktinformation. Vi hämtar också automatiskt in dina adressuppgifter från folkbokföringsregistret i syfte att vid behov kunna nå dig via brev, samt för att kunna informera dig om de vårdtjänster vi tillhandahåller i ditt lokalområde.

Ändamål och rättslig grund

Anledningen till varför Doktor24 behandlar dina personuppgifter framgår av detta avsnitt.

Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal

Doktor24 behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra det avtal vi ingått med dig och tillhandahålla avtalade tjänster. Detta innebär bland annat, för administration av Tjänsterna:

 1. säkerställande av identitet vid ingåendet av avtal och tillhandahållande av Tjänsterna;
 2. bokningar;
 3. uppdatering av personuppgifter för att hålla oss med korrekt kontaktinformation;
 4. behandling av uppgifter om betalningar;
 5. kommunikation med dig om vården och/eller Tjänsterna i övrigt och uppföljande kontakt.

Doktor24 har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter

Bolaget har även ett ansvar att följa vid var tid gällande lagstiftning när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Sådana skyldigheter följer bland annat av patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter och bokföringslagen.

Doktor24 har ett tungt vägande intresse av att behandla personuppgifterna

Viss behandling som Doktor24 utför är för att den är nödvändig för ett ändamål som rör Doktor24s verksamhet och då Doktor24 har ett berättigat intresse att utföra behandlingen. Detta sker emellertid endast om det inte konstateras att ditt intresse eller grundläggande friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Behandlingar som utförs med stöd av intresseavvägning är

 1. återkoppling till samarbetspartner beträffande utförd vård (se ovan under Allmänt om Doktor24:s roll som vårdgivare, p ii) för erhållande av ersättning;
 2. använda dina personuppgifter i samband med felsökning av Tjänsterna,
 3. utförande av system- och miljötester; samt
 4. statistik och produkt- och affärsutveckling.

För att kunna förbättra Tjänsterna och din upplevelse av Tjänsterna samlar vi automatiskt in och behandlar uppgifter om dig i samband med ditt användande av Tjänsterna.

Du har gett Doktor24 samtycke till behandling av personuppgifterna

Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att Doktor24, eller bolag inom Doktor24-koncernen, använder personuppgifter som insamlas i Tjänsterna men som inte omfattas av patientdatalagen (2008:355), för att utveckla tjänsternas medicinska kvalitet, t.ex. för validering av medicinteknisk mjukvara som ingår i Tjänsterna.

För att Doktor24 ska kunna ta del av dina journalhandlingar från andra vårdgivare, samt uppgifter om din läkemedelsförskrivning ur receptregistret, behöver du lämna ditt samtycke till Doktor24. Om detta blir aktuellt kommer du tillfrågas vid första vårdbesöket hos Doktor24.

Du samtycker även, genom att använda Tjänsterna, till att dina kontaktuppgifter, samt platsinformation om din geografiska position, används till marknadsföring, nöjdkundundersökningar eller annan marknadskommunikation.

Utlämnande av uppgifter i samband med tillhandahållande av vården

Då det är nödvändigt för de ändamål som angivits ovan lämnar Doktor24 ut dina personuppgifter till

 1. de läkare som Doktor24 samarbetar med och som tillhandahåller aktuell vård,
 2. de vårdgivare du lämnat ditt samtycke till ska få del av dina journaler,
 3. de vårdgivare som tillhandahåller vård enligt samarbetsavtal med Doktor24,
 4. den samarbetspartner på vars uppdrag Doktor24 tillhandahåller aktuell vård,
 5. den vårdenhet Doktor24 samarbetar med för att möjliggöra finansiering av tillhandahållen vård.

Utlämnande av uppgifter för administration av Tjänsterna m.m.

Doktor24 kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som Doktor24 samarbetar med, såsom externa IT- och andra tjänsteleverantörer, men endast i den omfattning det krävs för

 1. administration och upprätthållande av en tillförlitlig och säker IT-miljö
 2. analys av ditt användande av Tjänsterna, samt
 3. för att möjliggöra att andra vårdgivare ska kunna få del av Doktor24:s journaler enligt p ii) ovan under Utlämnande av uppgifter för tillhandahållande av vården

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till behöriga myndigheter; t ex e-hälsomyndigheten vid förskrivning av läkemedel.

Tredjelandsöverföring

Doktor24 lämnar som huvudregel inte ut dina personuppgifter till parter/personuppgiftsbiträden som är belägna utanför EU/EES, men skulle så komma att ske så garanterar Doktor24 att de parter med vilka Doktor24 samarbetar lever upp till en hög skyddsnivå. För att försäkra oss och er om en adekvat skyddsnivå tillämpar vi EU:s modellklausuler för överföring till länder utanför EU/EES.

Tidsperiod under vilken personuppgifterna sparas

Doktor24 sparar inte dina personuppgifter under längre tid än de behövs för ovan angivna ändamål eller för ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in. Om Doktor24 börjar behandla dina uppgifter för sådana andra ändamål så kommer du att informeras om detta.

Dina personuppgifter sparas så länge som du har ett avtal med Doktor24. Doktor24 har emellertid en rättslig skyldighet att spara dina journalhandlingar under minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

Tillgången till och behandlingen av dina personuppgifter avgränsas successivt under tiden som du är registrerad. Uppgifterna behandlas inte för analysändamål under längre tid än 26 månader från tidpunkten för inhämtandet.

Doktor24 behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål endast så länge som du är registrerad som klient hos Doktor24.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrad har du ett antal rättigheter, dels för att försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt, dels för att du ska få tillgång till dina personuppgifter. Dessa är rätten att

 1. få information om vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte, vilka som får del av personuppgifterna och om möjligt hur länge vi sparar personuppgifterna, varifrån de inhämtats samt information om eventuellt automatiskt beslutsfattande;
 2. begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift;
 3. begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter;
 4. invända mot behandlingen;
 5. återkalla eventuellt samtycke;
 6. motsättas sig direktmarknadsföring;
 7. om Doktor24 behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och rätt att få dessa (om det är tekniskt möjligt) överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet); samt att
 8. inge klagomål till tillsynsmyndigheten/Datainspektionen.

Din begäran enligt ovan, p i)-vii), kommer i varje enskilt fall att prövas av Doktor24 som i möjligaste mån kommer att efterkomma ditt krav

Doktor24:s dataskyddsombud (DPO) och kontakt med Doktor24 

Om du har frågor om eller önskar framföra klagomål angående Doktor24:s behandling av dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta Doktor24:s dataskyddsombud på dpo@doktor24.se eller genom att ringa Doktor24.

Genom att logga in på Doktor24:s webbplats kan du själv administrera dina samtycken och se vilka, och uppdatera befintliga, kontaktuppgifter till dig som vi har registrerat.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård, se vaccinationer och hantera eller omboka kommande besök. Alla digitala besök är kostnadsfria.

Hämta appen