Hoppa till innehållet

Allmänna användarvillkor för digitala vårdtjänster – Doktor24

Om du vill använda våra digitala vårdtjänster behöver du bli Kund hos oss genom att skapa ett Konto och acceptera Doktor24s allmänna villkor. För att skapa ett Konto måste du svara på ett antal frågor. Du måste också ha fyllt 16 år och ha tillgång till ett BankID; detta för att kunna identifiera dig.
Dessa villkor reglerar vad som gäller för vårt avtal. Det är viktigt att du läser Villkoren noga. Under varje rubrik i Villkoren finner du en ingress med en kort sammanfattande förklaring av innehållet i det avsnittet. Ingressen utgör alltså inte den fullständiga avtalstexten utan de fullständiga allmänna villkoren utgör vårt avtal och som du intygar att du har läst och accepterar genom att godkänna dem.

1. Allmänt

 1. Dessa allmänna användarvillkor för digitala vårdtjänster (”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller mellan Doktor24 Healthcare X AB, org.nr. 556225–6346 (”Bolaget”) och kund som skapat ett Konto samt godkänt Villkoren (”Kund”) (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”).
 2. Villkoren samt andra instruktioner, policys och övrig information kring Tjänsterna, finns tillgängliga i Doktor24.

2. Definitioner och prioritet

Detta avsnitt samlar ett flertal definitioner av ord som har en särskild innebörd i dessa Villkor och som används i syfte att undvika missförstånd och onödiga upprepningar. Dessa har samma betydelse i applikationen, på webbplatsen och i Villkoren.

I dessa Villkor ska följande begrepp ha den innebörd som anges nedan när de anges med versal begynnelsebokstav.

 1. ”Avtalet”: avtalet som ingåtts mellan Bolaget och Kunden genom att Kunden har skapat ett Konto, accepterat dessa Villkor samt Parternas därefter eventuella avtal avseende Tjänsterna.
 2. ”Doktor24”: den gemensamma benämningen avseende applikationen Doktor24 och webbplatsen Doktor24: www.Doktor24.se genom vilka Tjänsterna tillhandahålls.
 3. ”Konto”: det konto som Kunden skapar hos Doktor24 med sitt BankID genom att ange den information som Bolaget frågar efter och därefter accepterar Villkoren.
 4. ”Tjänsterna” eller ”Tjänst”: de vårdtjänster som erbjuds i/genom Doktor24.
 5. ”Vårdpersonal”: sjukvårdspersonal inom Bolaget, eller underleverantör till Bolaget, som utför hela eller delar av Tjänsterna i Doktor24.
  Ingresstexten under avsnitten i dessa Villkor utgör en sammanfattande förklaring av respektive avsnitts innehåll i syfte att göra Villkoren lättillgängliga. Ingressen är inte en fullständig redogörelse avtalstexten. Vid konflikt eller bristande överensstämmelse mellan ingresstexten och den därefter följande avtalstexten, äger den sistnämnda företräde. Hänvisningar i ingresstexterna till ”vi” och ”oss” syftar till Bolaget och hänvisningar till ”du” och ”dig” till Kunden.

3. Bolagets tillhandahållande av Doktor24 och Tjänsterna

Detta avsnitt reglerar vårt ansvar för tillhandahållande av Doktor24 och Tjänsterna. Vi ansvarar bl.a. för att kontrollera att Vårdpersonalen har svensk läkarlegitimation och gällande försäkringar. Vi gör vidare naturligtvis vårt bästa för att Doktor24 och Tjänsterna alltid ska fungera som de ska, men kan dessvärre inte garantera att tekniska problem inte uppstår. Skulle det inträffa informerar vi dig och gör vad vi kan för att åtgärda problemen så snart som möjligt. Behöver du hjälp eller har funderingar avseende Tjänsterna hittar du svar på vanliga frågor och kontaktuppgifter till supporten i Doktor24.

 1. Bolaget ska tillhandahålla Doktor24 och Tjänsterna i enlighet med Avtalet samt gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk.
 2. Bolaget ansvarar för att Vårdpersonal som levererar Tjänsterna har svensk läkarlegitimation och att de vid tidpunkten för leverans av Tjänsterna har gällande försäkringar.
 3. Bolaget strävar efter att Doktor24 ska ha hög tillgänglighet. Målsättningen är att Kunden ska kunna besöka Doktor24 och logga in på sitt Konto dygnet runt, året om. Oförutsedda driftsavbrott eller planerade driftsavbrott i form av underhåll kan dock ske. Bolaget ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsterna.
 4. Bolaget ansvarar inte heller för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Doktor24 eller vårdtjänster som nyttjats som inte är Tjänsterna.
 5. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri support beträffande hur Doktor24 kan användas. Detta sker via e-postadressen som finns tillgänglig i Doktor24. Där finns även öppettider för supporten samt vanliga frågor och svar.
 6. Beroende på vilken av Tjänsterna som Kunden använt kan Bolaget komma att följa upp utförandet av Tjänsterna med kontakt avseende uppföljande eller kompletterande vård.

4. Kundens ansvar vid användande av Doktor24 och Tjänsterna

I detta avsnitt regleras ansvaret du som Kund har vid användande av Doktor24 och Tjänsterna. Via ditt Konto kan du boka tid för att nyttja Tjänsterna för dig själv eller för barn över ett (1) år som du är vårdnadshavare för. Du ansvarar för att den information som du lämnar till oss är riktig och fullständig och för att säkerställa att ingen obehörig utnyttjar ditt BankID för åtkomst till Doktor24. Vidare ansvarar du för att information som hanteras av dig i Doktor24 inte är olaglig eller oetisk. För det fall du efter behandling hos Doktor24 upplever en försämring av det behandlade tillståndet, eller för det fall det rör sig om en akutsituation, ska du kontakta den allmänna vården.

 1. Kunden förbinder sig att
  a) endast använda Tjänsterna för egen räkning eller för angivet barn över ett (1) år för vilket Kunden är vårdnadshavare och inte använda Tjänsterna i syfte att behandla eller på annat sätt få svar på frågor avseende barn under ett (1) år;
  b) all den information som lämnas av Kunden i samband med skapande av Konto och i samband med användande av Tjänsterna är riktig, komplett och uppdaterad (inklusive kontaktinformation);
  c) inte låta någon annan person få tillgång till Kundens BankID eller Konto;
  d) om Kunden misstänker, eller borde misstänka, att någon annan person fått tillgång till Kundens BankID eller på annat sätt till Kundens Konto, ska Kunden omedelbart vidta åtgärd för att begränsa sådan persons åtkomst till Doktor24 eller Tjänsterna och omedelbart informera Bolaget härom;
  e) inte inom ramen för Doktor24 eller Tjänsterna på något sätt hantera information som är olaglig, kan skada Bolaget eller Bolagets kunder eller på annat sätt är olämpligt eller oetiskt;
  f) inte använda Tjänsterna eller Doktor24 på ett sätt som riskerar att orsaka direkt eller indirekt skada för Bolaget;
  g) i förhållande till Bolaget ansvara för sådana barn för vilka Kunden är vårdnadshavare för och som kan använda Tjänsterna enligt punkt a) ovan inklusive att tillse att sådana barns eventuella överträdelser av Avtalet upphör, samt informera Bolaget om sådana eventuella överträdelser av Avtalet;
  h) inte använda Tjänsterna vid situationer som kräver akut sjukvård utan att då istället genast kontakta den allmänna vården;
  i) om Kund upplever försämring av det behandlade tillståndet efter behandling via Doktor24, direkt vända sig till den allmänna vården; samt att
  j) i de fall Kund genom Doktor24 bokar tid hos en extern vårdgivare (som är annan än Bolaget, exempelvis en vårdcentral), informera sig om sådan vårdgivares bokningsregler före det att bokning sker.

5. Avgifter och betalning

Detta avsnitt reglerar vad som gäller avseende din betalning för Doktor24 och Tjänsterna. Det kostar ingenting att ladda ner applikationen Doktor24 och skapa ditt Konto. För att få tillgång till Tjänsterna måste du betala i enlighet med den prislista som du finner på Doktor24. Betalning för digitala vårdbesök sker via Billogram. Om du inte betalar i tid kan vi komma att behöva ta ut t.ex. påminnelseavgifter och ränta och kan också komma att säga upp Avtalet.

 1. Kunden ska betala för Tjänsterna enligt den vid var tid gällande prislistan som finns tillgänglig på Doktor24. Att ladda ner applikationen och att skapa ett Konto är kostnadsfritt.
 2. Betalning för digitala vårdbesök sker via Billogram. Patienten mottar en faktura via angiven mejladress efter genomfört eller missat vårdbesök.
 3. Avgift för uteblivet besök får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket. Det gäller även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 20 år eller patient med frikort. Avgift tas ut motsvarande den avgift som vanligtvis gäller. Detta gäller även om patienten skulle ha betalat reducerad avgift vid besöket.
 4. Doktor24 har tillgång till e-frikortstjänsten för de landsting som är anslutna till denna tjänst. Vid frikort på papper ansvarar patienten för att korrekt och fullständig information uppges. Om information saknas eller är felaktig har Doktor24 rätt att fakturera hel patientavgift retroaktivt.

6. Kundens avtalsbrott

Detta avsnitt reglerar vad som händer om du bryter mot Avtalet eller om vi har anledning att misstänka att du bryter mot Avtalet. Om du bryter mot Avtalet så har vi bl.a. rätt att ta bort information som bryter mot Avtalet, stänga av Tjänsterna och ditt Konto samt säga upp Avtalet. Du riskerar också att bli skadeståndsskyldig.

 1. Bolaget har rätt att kontrollera all information som hanteras i Doktor24 om det enligt Bolagets uppfattning föreligger misstankar om att informationen utgör ett brott mot Avtalet.
 2. Bolaget har rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras i Doktor24 om denna information bryter mot Avtalet.
 3. Kunden ska ta bort information i Doktor24 som enligt Bolagets rimliga uppfattning strider mot Avtalet så snart som möjligt efter det Bolaget uppmanat Kunden att göra så.
 4. Om Kunden använder Tjänsterna i strid med Avtalet eller annars bryter mot Avtalet, eller om det på goda grunder kan antas att Kunden kommer att bryta mot Villkoren, äger Bolaget rätt att:
  a) stänga av Kunden från Tjänsterna och från sitt Konto; och
  b) säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning ska, om det är möjligt utan risk för skada för Bolaget, Kunden ges skälig tid att rätta till avtalsbrottet.
 5. Om Kunden har stängts av från sitt Konto har Kunden inte rätt att omregistrera sig på Kontot eller registrera ett nytt Konto utan Bolagets tillstånd.
 6. Kund som bryter mot Avtalet har inte rätt till återbetalning av redan erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Bolaget i enlighet med Avtalet.

7. Fel i Tjänsterna

Detta avsnitt behandlar att du, om du anser att det finns ett fel i Tjänsterna eller Doktor24 och i anledning av detta vill kräva ett prisavdrag eller skadestånd, måste informera oss om felet så fort som möjligt (reklamera). Om det föreligger ett fel som vi ansvarar för, kan vi först komma att försöka avhjälpa felet. Därefter kan du ha rätt till prisavdrag eller ersättning för den skada du lidit i anledning av felet.

 1. Om Kunden vill åberopa ett fel i Doktor24 eller Tjänsterna ska Kunden underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet (reklamera). Reklamationen ska tydligt beskriva felets art och omfattning.
 2. Om fel föreligger i Tjänsterna för vilket Bolaget är ansvarigt äger Bolaget rätt att avhjälpa felet under förutsättning att så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kunden.
 3. Om felet inte går att avhjälpa eller om så inte kan ske inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för Kunden, har Kunden rätt till skäligt prisavdrag. Kunden kan även ha rätt till ersättning för direkt skada med de begränsningar som anges i Avtalet.

8. Ansvarsbegränsning

I detta avsnitt regleras att vårt eventuella skadeståndsansvar som bolag, såväl som ditt eventuella skadeståndsansvar som Kund, i de flesta fallen är begränsat till den andre partens så kallade direkta skada om inte om den skadeståndsskyldige parten agerat uppsåtligen eller med grov vårdslöshet.

 1. Om en Part lider skada eller förlust i anledning av den andra Partens brott mot Avtalet har den skadelidande Parten rätt till ersättning från den avtalsbrytande Parten. Skadelidande Parts rätt till ersättning är begränsad till ersättning för direkt skada. Part är således inte berättigad till ersättning för indirekt skada.
 2. Begränsningarna av Parts skadeståndsskyldighet enligt punkt 1 ovan gäller inte då den avtalsbrytande Parten agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.
 3. Bolaget ansvarar inte för fel som beror på Kunden eller något förhållande som Kunden ansvarar för.
 4. Bolaget ansvarar under inga förhållanden för avbrott i tillgängligheten till Tjänsterna som orsakas av virus eller annat angrepp på säkerheten i Doktor24 som inträffar trots att Bolaget vidtagit de skyddsåtgärder som kan förväntas.
 5. För undvikande av missförstånd anges att ansvarsbegränsningen inte gäller för patientskadeersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller för ersättning enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (“GDPR”).

9. Immateriella rättigheter

Detta avsnitt reglerar vad som gäller avseende immateriella rättigheter inom ramen för användandet av Doktor24 och Tjänsterna. Vi har ensamrätten till t.ex. data och dokumentation som vi tillhandahåller genom Doktor24 och som uppstår vid användandet av Tjänsterna, vilket bl.a. innebär att du inte får kopiera eller på annat sätt använda sådant material utan vårt godkännande.

 1. Äganderätt och upphovsrätt till programvara, dokumentation, data, registerinformation och likande, inklusive dessa Villkor, som Bolaget tillhandahåller Kunden genom Doktor24 tillkommer Bolaget med ensamrätt.
 2. Om immateriella rättigheter uppstår som ett resultat av Kundens användande av Doktor24 och/eller Tjänsterna tillfaller dessa Bolaget med ensamrätt.
 3. All Kundens kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Bolagets material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet är förbjuden. Kunden förstår att otillåten användning kan utgöra brottslig handling.

10. Meddelanden

Detta avsnitt anger att vi kommer att skicka meddelanden till dig dels via den e-postadress du uppger till oss, dels via notiser på Doktor24.

 1. Kunden ska uppge den e-postadress och det telefonnummer som Kunden vill att Bolaget ska skicka information såsom bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden till. Kunden är skyldig så snart som möjligt meddela Bolaget om ändringar i kontaktuppgifterna. Ett e-postmeddelande anses ha kommit mottagaren tillhanda när mottagandet bekräftats.
 2. Bolaget kan lämna information till Kunden dels genom den av Kunden registrerade e-postadressen och SMS till angivet telefonnummer och dels genom notiser till Kunden på Doktor24.

11. Avtalstid och uppsägning

I detta avsnitt regleras när och hur Avtalet kan sägas upp. Du har rätt att säga upp Avtalet närsomhelst och av vilken anledning som helst. Vi kan komma att säga upp Avtalet om du har begått avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Upphör Avtalet att gälla så kommer ditt Konto att avslutas och all information på Kontot avseende dig att [raderas].

 1. Avtalet träder ikraft när Kunden har samtyckt till dessa Villkor. Avtalet gäller tillsvidare.
 2. Kunden och Bolaget har rätt att när som helst och utan att ange skäl säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kundens uppsägning sker lämpligen via e-post.
 3. Bolaget har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden begår avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från Bolagets skriftliga anmodande därom, förutsatt att sådan anmodan krävs enligt avsnitt 5 ovan.
 4. Om Avtalet upphör ska Bolaget så snart som praktiskt möjligt avsluta Kontot. All tillhandahållen och lagrad information på Kontot relaterad till Kunden ska då raderas om inte rättslig skyldighet att spara uppgifterna finns. Observera att en i vår tjänst vanlig orsak till rättslig skyldighet att spara uppgifterna är då du har haft kontakt med någon vårdpersonal, i de fallen faller ärendet under Patientdatalagen och samtlig dokumentation måste sparas i minst 10 år.
 5. Kund som vill utnyttja ångerrätten, eller som vill säga upp Avtalet, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att ångerrätten ska kunna användas och att uppsägningen ska vara giltig.

12. Överlåtelsebegränsning

Detta avsnitt reglerar att vi, men inte du som Kund utan vårt medgivande, har rätt att överlåta hela eller delar av våra rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till en annan part.

Kunden har inte rätt att utan Bolagets skriftliga medgivande upplåta eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Bolaget har rätt att överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

13. Befrielsegrunder (force majeure)

Detta avsnitt reglerar att båda parter är fria från ansvar (ex. skadeståndsansvar) från sådana förpliktelser enligt Avtalet som endera Part hindrats från att utföra på grund av vissa extraordinära omständigheter (såsom exempelvis krig).

Part är fri från ansvar för att utföra sina förpliktelser enligt Avtalet, om fullgörandet hindras av arbetskonflikt eller blir omöjlig på grund av ett förhållande som ligger utanför Partens kontroll till exempel myndighetsbeslut, krig, eller andra oförutsedda omständigheter, inre oroligheter, sabotage, naturhändelser, eldsvåda, inskränkningar i energitillförseln, uteblivna leveranser från underleverantör på grund av att denne varit förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på grund av vad som ovan nämnts i denna punkt eller annan liknande omständighet.

14. Ändringar

I detta avsnitt regleras att vi kan komma att förändra Doktor24 och Tjänsterna samt ändra dessa Villkor. Du kommer i sådant fall att bli meddelad om sådana förändringar via e-post och/eller via Doktor24.

 1. Bolaget har rätt att förändra omfattning och funktion av Doktor24 och Tjänsterna. Sådana förändringar kommer att meddelas till Kunden via Doktor24 och/eller e-post.
 2. Bolaget har rätt att genomföra ändringar och tillägg till Avtalet. Sådana ändringar och tillägg publiceras på Doktor24. Bolaget ska vid förändring avseende Villkoren meddela Kunden via Kundens registrerade e-post. Kundens fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsterna utgör Kundens samtycke till att vara bunden av Villkoren i dess ändrade lydelse. 
 3. De för närvarande gällande Villkoren finns att tillgå i Doktor24.

15. Klagomål, tvist och lagval

I detta avsnitt regleras att svensk lag är tillämplig på Avtalet och att om det skulle uppstå en tvist mellan dig och oss som handlar om Avtalet, ska sådan tvist lösas av allmän domstol.

Tvist rörande tillämpningen Avtalet ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol. Har du invändningar beträffande eller synpunkter på Tjänsterna i den del de avser vård för vilka Bolaget ansvarar anmodas Kunden att kontakta Bolaget på support@Doktor24.se. Om Kunden inte nöjer sig därmed anmodas denne att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

16. Ikraftträdande

Villkoren gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter alla tidigare gällande allmänna villkor avseende Tjänsterna.

17. Villkor för intygstjänst covidvaccination

Vänligen observera att intyg om genomförd covidvaccination utfärdas i ett standardiserat format. Doktor24 har inte möjlighet att tillmötesgå individuella önskemål om intygets utformning och innehåll. Observera även att Doktor24 inte lämnar någon garanti för att utfärdade intyg bedöms giltiga för inresa vid utlandsresor. Doktor24 åtar sig inget ansvar för kostnader till följd av t.ex. utebliven resa som uppstår till följd av nekad inresa.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen