Hoppa till innehållet

Personuppgiftspolicy för kandidater

Du som haft kontakt med oss angående en eventuell tjänst på Doktor24 har lämnat uppgifter om dig själv I samband med ansökningsförfarandet. Dessa uppgifter sparas av Doktor24, och behandlas, förutom för den ansökningsprocess där uppgifterna lämnats, för att I framtiden kunna bedöma din lämplighet för en eventuell ny tjänst/nytt uppdrag hos oss och för att kontakta dig I anslutning till detta. Uppgifterna ses kontinuerligt över, minst en gång per år, där uppgifter som inte längre bedöms relevanta utifrån ovan syften raderas.

Uppgifterna som behandlas I detta sammanhang består typiskt sett av CV, personligt brev och liknande, samt, I förekommande fall, omdömen som lämnats av referenser du angett eller bedömningar av din kompetens/lämplighet för den aktuella tjänsten som gjorts av Doktor24:s anställda. 

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av avtal, i syfte att administrera din eventuella anställning hos Doktor24 och att vidta de nödvändiga steg i ansökningsprocessen. Vid händelse av t.ex. en arbetsrättslig tvist kan Doktor24 också komma att behandla uppgifterna med rättslig förpliktelse som rättslig grund.

Tillgången till dina uppgifter begränsas till de av Doktor24:s anställda som behöver ha tillgång till dem för att utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för ovan angivna syften, t.ex. de personer som intervjuar dig som en del av ansökningsprocessen.

Vidare kan uppgifter för nämnda syften komma att lämnas ut till externa mottagare. Ett sådant utlämnande kommer bara ske under förutsättning att laglig grund föreligger. Utlämnande för att fullfölja angivna syften, kan exempelvis komma att ske till bolag som arbetar för Doktor24:s räkning, såsom exempelvis revisionsbolag, rekryteringsbolag eller systemleverantörer av administrativa system. Utlämnande kommer bara att ske till parter med vilka Doktor24 tecknat personuppgiftsbiträdesavtal och lämnat instruktioner som säkerställer din integritet samt att dessa villkor och gällande rätt efterlevs. Utlämnanden som görs av Doktor24 kan komma att ske till land utanför EU/EES. Varje sådan överföring till s.k. tredje land sker enligt avtal med sekretessåtagande, samt under former som enligt gällande dataskyddslagstiftning utgör laglig grund.

Frågor och dina rättigheter

Du har rättighet att invända mot behandling av dina personuppgifter. En invändning kan gälla behandlingen I dess helhet, eller vara begränsad till viss behandling eller vissa personuppgifter. Om du utnyttjar denna rätt kommer Doktor24 antingen att upphöra med behandling, eller att motivera för dig varför behandlingen kan/måste fortgå och I sådana fall ange laglig grund för detta. 

Du har rätt att från Doktor24, en gång kostnadsfritt per år, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, samt hur de behandlas och I vilket syfte, under förutsättning att du kontaktar dataskyddsombudet (DPO) hos Doktor24, se kontaktuppgifter nedan. 

Du har också rätt att kräva rättelse om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga. Om rättelse sker kommer Doktor24 på eget initiativ att kontakta eventuella mottagare som den felaktiga uppgiften lämnats ut till.

För att invända eller utkräva andra rättigheter du har som registrerad hänvisas du till antingen närmaste chef eller dataskyddsombud@doktor24.se. 

Om du anser att Doktor24 behandlar/har behandlat dina personuppgifter I strid med lag har du rätt att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen