Hoppa till innehållet

Doktor24 gör Lex Maria-anmälan

Uppdatering

IVO beslutade 2019-01-11 att avsluta ärendet då man bedömer att Aleris X/Doktor24 gjort en adekvat bedömning och analys av ärendet. IVO bedömer att Doktor24 vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Sammanfattning:

Doktor24 har den 18 december 2018 gjort en Lex Maria-anmälan efter att bolaget upptäckt att en patient med självskadebeteende fått för patienten olämpligt läkemedel utskrivet. Läkemedlet har använts i självskadesyfte och patienten har vårdats kort tid på sjukhus för självförvållad läkemedelsförgiftning. Patienten har inga bestående men.

– Vi har tydliga riktlinjer och kontroller för att säkerställa hög patientsäkerhet. Dessa har inte följts och en patient har kunnat få ut olämpligt läkemedel. Jag beklagar detta djupt och har utrett händelsen internt samt med patienten och dennes anhöriga. Vi har också vidtagit en rad åtgärder, bland annat har vi utvecklat och infört ett eget varningssystem vid extensivt sökmönster, utöver det som finns i journalsystemen, för att detta inte ska kunna upprepas, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Doktor24 har tagit kontakt med de fem övriga vårdgivare som varit involverade i ärendet för att tillse att rutiner och varningar upprättas.

 


 

Fakta och bakgrund

En patient med en sjukvårdshistorik som innefattar självskadebeteende och upprepade fall av självförvållad läkemedelsförgiftning har sökt vård hos Doktor24 vid totalt 17 tillfällen inom två månaders tid med önskemål om receptförnyelse av ett icke beroendeframkallande sömnpreparat. En varning på patienten upprättas i journalsystemet som anger att receptförskrivning endast ska ske av ordinarie läkare och att inga recept ska utfärdas utan ett fysiskt vårdbesök på grund av hög risk för förgiftning i destruktivt syfte.

Den varning som utfärdas av Doktor24s läkare är, trots en omfattande och oroande vårdhistorik, den första som upprättas för patienten. Innan första kontakt med Doktor24 har patienten vårdats för självförvållad tablettintoxikation vid 14 tillfällen under en 15-månadersperiod. Patienten har dessutom vid över 50 tillfällen under perioden fått olika preparat förskrivet från fem olika vårdgivare, både fysiska och andra digitala vårdgivare.

Möjligheten att förnya recept eller få läkemedel utskrivet hos Doktor24 har flera restriktioner och gäller till exempel inte narkotiska och beroendeframkallande läkemedel. Receptförnyelse ska heller inte ske upprepade gånger utan kontakt med ordinarie förskrivande läkare. (Doktor24 tar inte betalt för besök där patienten nekas recept eller då patienten inte kan få hjälp.)

Orsak till anmälan

Vid det elfte tillfället patienten söker till Doktor24 sker en receptförnyelse av läkemedlet, trots den varning som upprättats och i strid med företagets riktlinjer. Patienten intoxikerar sig samma dag och vårdas på sjukhus i ett dygn. Ytterligare en receptförnyelse sker av samma läkare 10 dagar senare. Patienten intoxikerar sig åter i självskadande syfte vilket kräver inneliggande vård och observation. Patienten utskrivs efter en dag utan kroppsliga men eller skador.

Doktor24s bedömning

Patienten intoxikerar sig i självskadande syfte med hjälp av läkemedel som förskrivits av läkare som arbetar för Doktor24. Patienten kräver vid dessa tillfällen inneliggande vård på sjukhus.

Det finns läkemedel utskrivna från flertalet andra vårdgivare med i bilden. Det går inte att med säkerhet slå fast att det är läkemedel som är förskrivna av läkare på Doktor24 som har använts i självskadande syfte, och sannolikt kan läkemedel utskrivet från flera olika förskrivare använts. Doktor24 har dock valt att upprätta en Lex Maria-anmälan då bolagets riktlinjer inte följts och en patient har drabbats av vårdskada.

Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av Lex Maria-anmälan

  1. Doktor24 har ytterligare förtydligat arbetsbeskrivningar för bolagets verksamma läkare. Det framgår tydligt att läkare alltid ska be att få ta del av läkemedelsförteckning och tidigare journal eller Nationell Patientöversikt vid receptförnyelse. Om patienten inte ger sådant samtycke ska läkarna – något som även tidigare ingått i bolagets arbetsbeskrivningar och riktlinjer – vara oerhört restriktiva med läkemedelsförnyelser.
  2. Ytterligare förtydligande i rutindokument vid suicidrisk har tagits fram och förmedlats till samtliga läkare och psykologer som arbetar för Doktor24, utöver de befintliga rutindokumenten kring detta.
  3. Doktor24 har utvecklat och infört en varningsfunktion i det egna patientkommunikationsverktyget som kan användas vid upprepat sökmönster hos patient (utöver de varningar som kan upprättas i journalsystemen).
  4. Ytterligare förtydligande av arbetsbeskrivningen har införts. Dessa innebär att ansvarig läkare ska aktivera varningsfunktion både i journalen och i Doktor24s verktyg för patientkommunikation för patienter där läkemedelsförskrivning inte är lämpligt av andra än ordinarie läkare, motsvarande patientansvarig läkare.
  5. Doktor24 har infört en kontrollrapport för förskrivningsmönster hos individuella läkare på systematisk nivå vilket betyder att medicinskt ansvarig läkare, verksamhetschef och operativ chef på Doktor24 kan kontrollera förskrivningar av specifika läkemedel med stora förpackningar och täta intervaller.
  6. I Doktor24s patientkommunikationsverktyg kommer bolaget framgent spärra förskrivning och begränsa både förpackningsstorlek och förskrivningsintervall av specifika preparat, exempelvis Propavan.
  7. En av de aktuella läkarna hos Doktor24 har slutat arbeta på företaget innan aktuell händelse och hen har inga ytterligare pass inplanerade inom ramen för verksamheten på Doktor24. Bakgrunden till att Doktor24 har avslutat samarbetet med läkaren är inte kopplat till denna händelse.
  8. Den andra läkaren som har frångått arbetsbeskrivningen vid förskrivningen av Propavan i detta fall har fått individuell återkoppling. Skulle handläggning av detta slag upprepas framgent kommer Doktor24 ta ställning till att avbryta anställningen. Det finns inga övriga avvikelser för läkaren som indikerar att liknande fel skulle ha begåtts tidigare under det dryga året hen har jobbat på Doktor24.
  9. Kontakt har tagits med alla berörda vårdgivare kopplat till patienten för att varna och meddela problematiken kring läkemedelsförskrivningar inklusive uppmaning om att införa varningar i respektive journalsystem oavsett tillgång till Nationell Patientöversikt eller läkemedelsförteckningen. Detta inkluderar PAL, samt alla de digitala vårdgivarna som tidigare haft vårdgivaransvar för patienten.

 

För mer information kontakta:

Sara Dannborg

Direkt: +46 (0) 73 982 58 42

E-post: sara.dannborg@doktor24.se

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen