Hoppa till innehållet

Mer om våra antikroppstester

 

Doktor24 och Apoteket följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i valet av leverantör och testmetod. Testerna är CE-märkta och valideringsdata har granskats med goda resultat.

I valet av test är mycket hög specificitet viktigt eftersom det minimerar risken för falska positiva svar. De antikroppstester som Doktor24 och Apoteket erbjuder har i valideringsstudier visat på extremt hög specificitet, 99,9% för IgG-antikroppar.

Tillsammans med Apoteket

Mer om snabbtester:

Folkhälsomyndigheten har publicerat riktlinjer om hur snabbtester ska utföras där man uppger att det viktiga är att snabbtester har en mycket hög specificitet (ref 1, s 6). Vi har därför valt ett test med mycket hög specificitet (99,9%) för IgG.

Folkhälsomyndigheten har också sammanställt prestanda hos antikroppstester (ref 3). Testet vi använder återfinns i deras sammanställning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om riktlinjerna ändras kommer vi självklart att anpassa oss efter dem.

Många snabbtester har inte tillräcklig prestanda och dessa ska inte användas för individuella svar. Det finns bara ett fåtal tester som når upp till den höga specificiteten: “De snabbtester som idag finns tillgängliga når sällan upp till den höga specificitet och känslighet och som krävs för att ge ett för individen tillförlitligt resultat” (ref 1, s 9). Vi har alltså därför valt ett test som har mycket hög specificitet, 99,9%.

Folkhälsomyndigheten har uttryckt önskemål att ta del av vår immunitetsdata på gruppnivå. Doktor24 kommer i samråd med myndigheten dela aggregerad testdata för att bistå med kunskapsläget över hur immuniteten utvecklas nationellt och lokalt över tid.

 

Mer om hur vi väljer testleverantör:

Doktor24 kommer inte att använda sig av en enskild testtillverkare, vi bevakar och utvärderar kontinuerligt studier och validerad forskningsdata för att alltid ha de tester som håller högst kvalitet, har god leveransförmåga och är CE-märkta.

Vi väljer tester som i valideringsstudierna har hög sensitivitet och framförallt hög specificitet (>99,7%) för IgG. Testet ska ha gott stöd, gärna i flera större studier och med medverkan från externa forskare. Kohorten (gruppen som studeras) ska helst utgöras av patienter med kända IgG antikroppar och testet ska ingå i fortsatta valideringsstudier. Testleverantören ska dessutom påvisa en tillförlitlig leveransförmåga. Eftersom ny kunskap och nya tester ständigt tillkommer och blir tillgängliga utvärderar vi kontinuerligt valet av leverantör.

 

Kommentar kring val av testmetod: 

Doktor24 erbjuder kapillär antikroppstestning som är ett stick i fingret, vilket utförs av vårdpersonal på ett av våra apotek.
Vi har valt att göra detta för att inte belasta sjukvården. Alternativet vore venös provtagning för antikroppar, som skulle nyttja samma sjukvårdspersonal och LAB-kapacitet som sjukvården. Det finns en risk för undanträngning då ett stort antal friska individer vill ta ett antikroppstest. Doktor24 och Apoteket tillför kapacitet till sjukvårdssystemet genom att erbjuda antikroppstest som inte konkurrerar med sjukvårdens reguljära LAB-kapacitet.

Sverige har mycket skiftande regionala förutsättningar och testnings-kapaciteten för Covid-19 är ojämnt spridd i landet. Detta leder till risk för en ojämlik diagnostik för Covid-19. Doktor24 tillsammans med Apoteket täcker snart samtliga regioner med ny kapacitet för antikroppstestning och bidrar på detta vis till att säkerställa en mer jämlik tillgång på Covid-19-diagnostik.

_______________________________________________________

Källor:

  1. Folkhälsomyndigheten – Vägledning för antikroppspåvisning Version 1, 2020-06-04
  2. Folkhälsomyndigheten – Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 Version 4, 2020-06-10
  3. Folkhälsomyndigheten – Sammanställning av publicerade prestanda hos antikroppstester 2020-06-08

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen