Hoppa till innehållet

Digitalt bemanningsstöd

Öka tillgängligheten, korta köerna och sänk kostnaderna för inhyrd vårdpersonal genom digitalt bemanningsstöd.

Svårigheten att få tag på rätt kompetens inom hälso- och sjukvården har ökat i takt med stora pensionsavgångar, och inom flera bristspecialiteter finns det en hotande arbetskraftsbrist. Många regioner har svårt att rekrytera personal.

Tillgång till rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att vården ska fungera väl. För att möta nuvarande och kommande utmaningar är det avgörande att hitta nya arbetssätt, inte minst med stöd av ny teknik och nya samverkansformer, för att kunna nyttja kompetensen mer effektivt.

Digitalt bemanningsstöd kan stötta verksamheten, garantera tillgänglighet och stärka kontinuiteten genom att avlasta för fysiska besök där det behövs.

Digital stödbemanning kan anpassas efter behov

Doktor24 är en väletablerad nationell vårdgivare med stor täckning och integrerad samarbetsmodell, kvalitetssäkrade kliniker och beprövad teknisk plattform. Genom nya samverkansformer mellan vårdgivare har vi genom digitala vårdmöten möjlighet att erbjuda en kostnadseffektiv, flexibel och platsoberoende bemanningslösning där upplägg kan anpassas efter behov.

Doktor24 har digital vårdpersonal som skulle kunna bistå med digitala vårdmöten till en lägre kostnad än fysisk personal. Resurserna skulle nyttjas mer effektivt genom sänkta kostnader för hyrpersonal, ökad tillgänglighet, kortade köer och en förbättrad arbetsmiljö.

Erbjudande

Doktor24 erbjuder tre modeller för att stötta verksamheten genom digitalt bemanningsstöd.

Samtliga våra kliniker är kvalitetssäkrade genom gedigen rekrytering, utbildning och löpande granskning.

1. Kontinuerligt samarbete.

Patientmöten i önskvärd omfattning baserat på antal timmar, besök eller specifika diagnosärenden.

– Bemanningsstöd när det finns ett kontinuerligt behov av avlastning inom ett eller flera områden

2. Digital jourtjänst

Jourbemanning under bestämda kvällar, nätter och helger.

– Jourpersonal för att hjälpa till att hantera lättakuta ärenden och erbjuda patienter trygghet och medicinsk rådgivning utanför vårdcentrals ordinarie öppettider.

3. Punktinsats

Hjälp att hantera en problemsituation, till exempel att minska specifika vårdköer som är svåra att korta.

– Stödbemanning som punktinsats kan snabbt hoppa in och hantera tillfälliga behov av extra personal.

Vill du veta mer?

Kontakta Johanna Axiander, Chief Commercial & Marketing Officer
Telefon: 070 215 84 92
Mail: johanna.axiander@doktor24.se

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen